Условия за използване на услугата

Приемане на условията за използване на услугата

Добре дошли в страницата на Cloud Virtual Class – CViC! Център за образователни инициативи ООД Ви предоставя тази услуга, при спазване на следните условия за ползване, които могат да бъдат актуализирани . Всяка промяна на правилата ще бъде отразявана моментално на настоящия сайт и на адрес https://classbg.online.

Закон за защита на личните данни

С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие Център за образователни инициативи ООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с електронното образование, както и за директен маркетинг.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в Център за образователни инициативи ООД за срок от 20 години.

Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Център за образователни инициативи ООД, която да се изпраща на посочения от мен електронен адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на Център за образователни инициативи ООД.

Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД: правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до Център за образователни инициативи ООД, подписано от мен и подадено до адреса на Център за образователни инициативи ООД в гр. София, район „Център“, ул. „Иван Вазов “ № 24-26; правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на изброените по-горе услуги, като изпратя имейл на office@cei-bg.org; Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от Център за образователни инициативи ООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.

Поведение на регистрираните на CViC потребители

 • Вие разбирате, че цялата информация, данни, съобщения или други материали („Съдържание“), независимо дали са обществено достояние или частно предадени, са отговорност единствено на лицето, което е източник на това съдържание. Това означава, че Вие, а не Център за образователни инициативи ООД,  сте изцяло отговорни за цялото съдържание, което публикувате, изпращате по електронна поща, предавате или по друг начин правите достъпни чрез сайта.
 • Център за образователни инициативи ООД не контролира съдържанието на материали, с изключение на описаното по-долу, и в този смисъл не гарантира точността, цялостта или качеството на такова съдържание.
 • Вие разбирате, че чрез използване на Услугата можете да бъдете изложени на съдържание, което е обидно, неприлично или осъдително.
 • При никакви обстоятелства Център за образователни инициативи ООД не носи отговорност по никакъв начин за каквото и да е Съдържание, включително, но не само, за евентуални грешки или пропуски в каквото и да е Съдържание, или за всяка загуба или щети от всякакъв вид, направени в резултат на използването на всяко публикувано съдържание, изпратено по имейл, предадено като данни или по друг начин направено достъпно чрез сайта.

​Вие се съгласявате да НЕ използвате CViC, за да:

 • изпращате електронна поща, предавате или по друг начин да предоставяте всякакво съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, оскърбително, обезпокояващо, клеветящо, вулгарно, нецензурно, дискредитиращо, нарушаващо нечий личен живот, съдържащо омраза на расова, етническа, верска, сексуална, политическа, възрастова или полова основа;
 • вредите на непълнолетни по някакъв начин;
 • да се представяте за друг човек или юридическо лице;
 • да подправяте заглавни страници или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на всяко съдържание, предавано чрез сайта;
 • да публикувате, изпращате по електронна поща или да правите достъпно по какъвто и да било начин Съдържание, за което нямате право по силата на закон или по силата на договорни или доверителни отношения (като например вътрешна информация, лична и поверителна информация, научена или разкрита като част от трудови правоотношения, или от споразумение за фирмена тайна);
 • да публикувате, изпращате по електронна поща или да правите достъпно по какъвто и да било начин Съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост („Права“) на някоя от страните;
 • да публикувате, изпращате по електронна поща или да правите достъпно по какъвто и да било начин непоискани или без изрично позволение реклами, рекламни материали, „нежелана поща“ (junk mail), спам, „верижни писма“ „пирамидални схеми“или всяка друга форма на търсене на клиенти;
 • да публикувате, изпращате по електронна поща или да правите достъпно по какъвто и да било начин Съдържание, което съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • нарушавате нормалното протичане на диалога или да действате по начин, който влияе негативно върху способността на други потребители да участват в обмена;
 • се намесвате или да нарушите функционирането на сайт или сървъри, или мрежи, свързани със сайта, или не се подчинявате на всички изисквания, процедури, политики и подзаконовите разпоредби на мрежите, свързани със сайта;
 • за умишлено или неволно нарушение на действащите местни и държавни закони, националното или международното право;
 • дебнете (столквате – stalk) или по друг начин да тормозите другиго;
 • събирате или съхранявате лична информация за други потребители.

​Специални разпоредби за потребителите извън Република България

​Отчитайки глобалния характер на Интернет, Вие се съгласявате да се съобразявате с всички местни правила по отношение на поведението в онлайн среда и допустимо съдържание. Конкретно, вие се съгласявате да се съобразявате с всички приложими закони по отношение на трансмисия на технически данни, изнесени от Република България или страната, в която живеете.